Als jongeren zijn wij de volwassenen van morgen. 2027 en verder, dat is onze wereld. Maar het Nederland van 2027 krijgt in 2017 al vorm. Het duurt namelijk enige tijd voordat een ingezette koers daadwerkelijke verandering met zich mee brengt. Daarom moeten wij nu denken én doen voor doelen van straks.

Voor de komende twee weken betekent dat twee dingen. Als eerste nadenken over de wereld waarin wij willen leven en ten tweede om op 15 maart de partij en politicus te kiezen die hier bij hoort.

Lekker belangrijk
In deze verkiezingsserie pikken we er twee speerpunten van de SGP uit. Beide zijn als een mammoettanker: als er over 10 jaar resultaat te zien moet zijn, moeten we nú ingrijpen. Het zijn de onderwerpen ‘duurzame energie’ en onze nationale verdediging ofwel ‘defensie’.

Het resultaat van de komende verkiezingen is bepalend voor onze energievoorziening en krijgsmacht in 2027 en verder. Juist daarom zijn deze thema’s voor jongeren van belang.

Waarom duurzaamheid belangrijk is
Jarenlang was ‘duurzaamheid’ een geitenwollensokken thema. Maar dit is onterecht. Ja, het is waar dat tot enkele jaren terug vooral linkse partijen zich druk maakten over duurzaamheid. Maar duurzaamheid is niet een exclusief ‘links’ of ‘rechts’, ‘progressief’ of ‘conservatief’ thema. Het gaat iedereen aan. Net als veiligheid en de rechtstaat.

Matigheid en rentmeesterschap zijn oude Christelijke kernwaarden die al jaar en dag bij de SGP gevonden worden. Na enkele publicaties van het Wetenschappelijke Bureau van de SGP en de maatschappelijke discussie van de laatste jaren, krijgt het thema duurzaamheid daarom de komende jaren wat extra aandacht.

Het verkiezingsprogramma noemt drie concrete punten waarom duurzaamheid belangrijk is:

In het kader van goed rentmeesterschap moeten we zorgvuldig omgaan met grondstoffenvoorraden (metalen, mineralen etc.), energiebronnen (olie, gas, kolen) en de natuur.
Hoewel er valt te discussiëren over de mate waarin CO2 uitstoot op de lange(re) termijn invloed heeft op het klimaat, is het uit voorzorg wijs om mogelijke consequenties serieus te nemen. Ofwel, better safe than sorry.
Verduurzaming maakt ons ook minder kwetsbaar. Nu zijn we afhankelijk van dubieuze oliesjeiks en gasbaronnen terwijl we ook nog eens hun kas spekken; en maakt de aardbevingsdreiging in Groningen het noodzakelijk om onze eigen gasproductie flink terug te schroeven.
Trias Energetica
Wat zijn nu eigenlijk de te nemen stappen om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen? Logisch nadenken leert dat voorkomen beter is dan genezen. Of in de woorden van het SGP-verkiezingsprogramma: “energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat.” Hiermee zet de SGP energiebesparing op één.

Na een kritische blik op het energieverbruik komt stap twee, het duurzaam opwekken van de energiebehoefte die overblijft. Kan met duurzame technologie niet genoeg energie opgewekt worden, dan moet het tekort worden aangevuld uit fossiele energiebronnen die zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Met deze drie stappen volgt de SGP het principe van de Trias Energetica, het basisprincipe in de energiewereld.

Energiebesparing
Economische studies, maar ook het gewone boerenverstand, leren dat geld de beste manier is om iets te sturen. Belonen (subsidie) of ontmoedigen of beperken (belasting) kan gedrag gestuurd worden. Deze zogenaamde ‘prikkels’ of ‘incentives’ zijn dan ook de belangrijkste gereedschappen voor een overheid om iets te bereiken.

De SGP gaat dan ook voor hogere belasting op het gebruik van grondstoffen en energie en belastingverlaging bij energiebesparing en duurzame energieproductie. Bijvoorbeeld een extra heffing voor vliegverkeer en subsidie op elektrisch rijden. Of: minder belasting betalen voor duurzaam geproduceerde stroom en meer belasting voor fossiel gas.

Duurzame energie
Als je het met Elbert Dijkgraaf, kamerlid voor de SGP, over duurzame energie hebt, dan ligt de nadruk voornamelijk op het belang van ‘innovatie’. Dit is dan ook te merken in het verkiezingsprogramma.

“Nu worden miljarden euro’s uitgetrokken voor het subsidiëren van bestaande technieken zoals windmolenparken. Dat staat in schril contrast met het budget voor innovatie en energiebesparing. Te veel geld gaat naar de korte termijn, te weinig naar oplossingen voor de lange termijn.”

Waar we dan aan moeten denken? “Er moet meer worden ingezet op mogelijkheden om schone energie aan te boren: denk bijvoorbeeld aan getijdencentrales, efficiëntere en goedkopere zonnepanelen, diepe geothermie, nieuwe typen (kleine) windmolens, thorium, warmte/koude/krachtkoppeling, algenkweek en omzetting van duurzame energie in synthetische brandstoffen.”

Het programma neemt ook stelling in een actuele discussie: moet het meestoken van biomassa in kolencentrales nu gesubsidieerd worden of niet? De SGP vindt van niet. Stoppen met die subsidies, dat geld kan veel beter in innovatie gestoken worden.

Een ander voor duurzame energie is de te lage prijs van fossiele energie. Te laag, kan dat ook al? Ja, dat kan. De prijs die wij betalen voor stroom, gas, benzine of diesel is zonder de indirecte kosten, de zogenaamde ‘externalties’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hogere ziekte kosten door fijnstof en roetdeeltjes of om het belasten van het milieu door uitstoot van CO2, fijnstof en zwavel.

Door deze indirecte kosten van fossiele brandstof niet mee te nemen is er eigenlijk sprake van oneerlijke concurrentie. Hierdoor is de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen (nog) te lang wat investeren in duurzaamheid minder aantrekkelijk maakt. Nu is er al enige tijd een Europees emissiehandelssysteem waarbij CO2 rechten gekocht kunnen worden om zo ook indirecte kosten te kunnen reken maar dit systeem werkt echter niet goed. De SGP wil dit verbeteren door een bodemprijs voor CO2 in te voeren.

Fossiele energie
Over fossiele energie, de back-up uit de trias energetica, is het verkiezingsprogramma kort: het winnen van schaliegas is ongewenst en de jaarlijkse gaswinning in Groningen met verder omlaag als de veiligheid dat vereist. Over de nieuwste generatie kolencentrales in Nederland zegt de SGP: sluiten, dat is onverstandig. “Het stilleggen en sluiten van vervuilende centrales kan bevorderd worden door CO2 beprijzing.”

Hoewel kerncentrales geen CO2 uitstoten draaien ze wel op brandstof dat uit het buitenland geïmporteerd moet worden, zijn de voorraden hiervan niet oneindig en wordt het kernafvalprobleem doorgeschoven naar de volgende generaties. Als de eerdere redenatie van het programma wordt gevolgd is kernenergie dus geen goed alternatief.

Gelukkig heeft de SGP dan ook een mening over kernenergie. Zo mag de centrale bij Borsele openblijven zolang dat veilig kan. Ook zou Nederland een oogje in het ziel moeten houden bij centrales over de grens in België en Duitsland. De voorwaarde die het programma meegeeft aan een nieuwe kerncentrale zijn erg streng: “Nieuwe centrales die niet regelbaar en niet door en door veilig zij en die langlevend radioactief afval opleveren, komen Nederland niet in.” Hiermee lijkt een nieuw kerncentrales wat de SGP betreft niet haalbaar.